T. 1, S. 25 (2020)

Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới -Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

Mục lục

Bài viết

LÝ THUYẾT TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt
Trần Khánh Đức 01
VẤN ĐỀ TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CẦN THIẾT Tóm tắt
Nguyễn Long Giao 10
TIẾP CẬN LINH HOẠT ĐỐI VỚI GIÁO DỤC STEM ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt
Hồ Sỹ Anh 17
TIẾP CẬN MÔ HÌNH CIPO VÀO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Tóm tắt
Trần Kiều Dung 26
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRƯỚC YÊU CẦU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt
Hồ Thị Mỹ Hạnh 33
GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở MỘT SỐ NƯỚC – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Trần Thị Tuyết Mai 38
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Đinh Thị Hồng Vân 48
XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Tóm tắt
Nguyễn Thị Luyện 55
THỎA MÃN NHU CẦU KHÁCH HÀNG CỦA CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ Tóm tắt
Ngô Phan Anh Tuấn 65
KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN, SINGAPORE VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO Tóm tắt
Nguyễn Minh Quang 70
ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Ân 78
GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG Tóm tắt
Lê Đức Ánh 84
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Hoàng Thi Phương Thảo 89
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG MẦM NON Tóm tắt
Đặng Thị Hồng Oanh 96
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Dương Thùy Hương 106
MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Vân 111
BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt
Thân Thị Tuyết Nhung 119