S. 6(149) (2018)

Mục lục

Xuôi dòng An Cựu

Lời tòa soạn Tóm tắt
NC & PT 2
Phóng sự ảnh: Xuôi dòng An Cựu/Reporting photos: Along the River An Cựu. PDF
NC & PT 3
Đi tìm diện mạo của một dòng sông cổ: Sông An Cựu./In search of the geographic aspect of an ancient river: An Cựu River Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Trung Tiến 11
Những địa danh và di tích liên quan đến sông An Cựu ở khu vực Huế./Place names and relics related to An Cựu River in the area of Huế. Tóm tắt PDF
Lê Nguyễn Lưu, Nguyễn Công Trí 24
Từ sông An Cựu đến sông Lợi Nông: Một điểm son trong công tác thủy lợi triều Nguyễn./From An Cựu to Lợi Nông River: An outstanding point in irrigation under the Nguyễn Dynasty. Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Trung Tiến 59
Sông Lợi Nông và thơ ngự chế của vua Minh Mạng và Thiệu Trị./Lợi Nông River in the poems of Emperors Minh Mạng and Thiệu Trị. Tóm tắt PDF
Lê Nguyễn Lưu, Nguyễn Công Trí 74
Thơ của vua Tự Đức viết về sông Lợi Nông (An Cựu)./Emperor Tự Đức’s poems on Lợi Nông River (An Cựu River). Tóm tắt PDF
Phan Đăng 94
Chuyện những chiếc cầu trên sông An Cựu ở khu vực Huế trước năm 1945./A story about the bridges over An Cựu River in the area of Huế before 1945. Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Trung Tiến 102
Về sự cần thiết của cống Cửa Khâu trên sông An Cựu./On the necessity of Cửa Khâu Drainage on An Cựu River. Tóm tắt PDF
Lê Phú 115
Phát triển tiềm năng du lịch đường thủy trên sông An Cựu./Development of the potentials of waterway tourism of An Cựu River. Tóm tắt PDF
Đinh Văn 124
Tản mạn về sông An Cựu qua cảm nhận của người châu Âu trước 1945./Talking about An Cựu River through the view of some European people before 1945. Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Trung Tiến 132
Từ đèo Hải Vân đến sông An Cựu - Huế năm 1876./From Hải Vân Col pass to An Cựu River - Huế 1876. Tóm tắt PDF
Dutreuil de Rhins (Nguyễn Quang Trung Tiến dịch và chú giải) 148