S. 3 (2018)

Mục lục

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỪ GÓC NHÌN XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA Tóm tắt XML
Đặng Thị Hoa 2
QUYỀN LỰC VỢ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH Ở AN GIANG Tóm tắt XML
Phan Thuận 10

CÔNG TÁC PHỤ NỮ

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ VỚI VIỆC THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Tóm tắt XML
Lê Đức Thọ 20
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM SAU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI Tóm tắt XML
Tô Lan Phương 29
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA PHỤ NỮ TRONG DOANH NGHIỆP: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt XML
Vũ Minh Tú 36

CÔNG TÁC XÃ HỘI

CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA PHỤ NỮ VÙNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP DƯỚI CÁCH TIẾP CẬN CỦA KHUNG SINH KẾ BỀN VỮNG Tóm tắt XML
Nguyễn Thị Thu Hường 44
NHU CẦU ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN Tóm tắt XML
Nguyễn Trung Hải 56

KINH TẾ, KINH DOANH

ẢNH HƯỞNG CỦA NIỀM TIN CÁ NHÂN VÀ SỰ ỦNG HỘ CỦA GIA ĐÌNH, BẠN BÈ ĐỐI VỚI DỰ ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ Tóm tắt XML
Trương Thúy Hằng 67

THÔNG TIN KHOA HỌC

HỘI THẢO “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÔNG CHỨC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM” Tóm tắt XML
Vũ Thúy Hạnh 77
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “DOANH NGHIỆP NỮ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” Tóm tắt XML
Lê Hồng Việt 80